Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego goran-komiks.pl (dalej: Serwis).

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest RED ARROW Andrzej Graniak, adres:Czubajowizna 23A, 05-326 Czubajowizna, NIP: 8391132200 REGON: 770680396, adres poczty elektronicznej: andrzej_graniak@o2.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

- rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

- umożliwienia logowania do Serwisu,

- realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

- komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)

- prowadzenia systemu komentarzy,

- promocji oferty Administratora,

- marketingu, remarketingu,

- personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

- działań analitycznych i statystycznych,

- windykacji należności,

- ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

- gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

- gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres andrzej_graniak@o2.pl

3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

2.Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

3.Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1.Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

2.Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1.Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2.Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.